Bootstrap

NHỮNG CÂU KINH THÁNH VÀ CHỦ ĐỀ CHÍNH TRONG SÁCH MÁC

Bible Commentary / Produced by TOW Project and Partners

CÂU

CHỦ ĐỀ

Mác 1:16-20

Những môn đồ đầu tiên được kêu gọi khi họ đang làm việc. Mối liên hệ giữa họ và công việc đã được tái định hướng bởi mối liên hệ mới với Chúa Giê-xu.

Mác 1:35

Chúa Giê-xu định ra những thì giờ ban ngày (giờ làm việc) dành riêng để cầu nguyện và tâm giao với Đức Chúa Cha.

Mác 2:3,5

Một người không có khả năng làm việc đã được đem đến cho Chúa Giê-xu. Câu chuyện này không chỉ nói đến sự chữa lành, nhưng còn nói về đức tin và sự giúp đỡ của tập thể.

Mác 2:14-17

Lê-vi được kêu gọi làm môn đồ; ông đã đáp lại bằng việc sử dụng ngôi nhà và của cải mình có để bày tỏ lòng tôn kính Chúa Giê-xu, và cũng để tạo cơ hội cho người khác được gặp gỡ Ngài.

Mác 3:16-19

Mười hai môn đồ được chọn. Sự hiện diện của những danh hiệu trong danh sách liệt kê các môn đồ cho thấy tầm quan trọng của tính khí trong một nhóm người. Danh hiệu của Giu-đa chính là lời cảnh tỉnh rằng rất nhiều người tuyên bố đi theo Chúa Giê-xu nhưng thực chất lại chẳng sống cho vương quốc của Ngài. Cả hai ý trên đều rất thiết thực khi xem xét những mối liên hệ của chúng ta với các đồng nghiệp là những Cơ Đốc Nhân.

Mác 4:35-41; 6:45-52; 8:13-21

Ba phân đoạn với hình ảnh chiếc tàu nhấn mạnh về sự thiếu hiểu biết của các môn đồ. Đây là một phần trong ý đồ của Mác nhằm cho thấy những con người này đang trong tiến trình trở thành môn đồ, từ thất bại dần trở nên mạnh mẽ.

Mác 10:21-22

Chàng trai trẻ giàu có không thể dứt khoát từ bỏ của cải và địa vị. Địa vị là vấn đề quan trọng không khác gì sự giàu có ở trong câu chuyện này.

Mác 11:15-17

Chúa Giê-xu đã ngăn chặn hoạt động kinh doanh trong đền thờ, có lẽ vì những thói tục mà Ngài cho là bất công và lạm dụng.

Mác 12:15-17

Chúa Giê-xu đã trả lời cho câu hỏi hóc búa về việc nộp thuế bằng cách nhấn mạnh đến thẩm quyền tối thượng của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không hề phủ nhận giá trị của việc nộp thuế.